Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

«προστασία των καταναλωτών», Συλλογικά μέσα προστασίας - Συλλογικές Αγωγές (Αγωγές Παραλείψεως)

Χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τις συλλογικές αγωγές - Αγωγές παραλείψεως
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς η πολιτεία έχει πάρει - μεταξύ άλλων – και μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και συγκεκριμένα:
  1. το άρθρο 10 του νόμου 2251/1994 «προστασία των καταναλωτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε από
  2. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111/2012 (ΦΕΚ Β' 627/07-03-2012)
Οι νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις, με τις οποίες εξ’ άλλου επήλθε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2009 περί των αγωγών παραλείψεως, έδωσαν τη δυνατότητα στις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν, εξ ονόματος όλων των καταναλωτών, συλλογικές αγωγές (ή, όπως εναλλακτικά λέγονται, αγωγές παραλείψεως), όταν διαπιστώσουν ότι παραβιάζονται τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τους σε τομείς όπως η καταναλωτική πίστη, οι όροι των συμβάσεων, τα οργανωμένα ταξίδια, η χρονομεριστική μίσθωση (time-share), η διαφήμιση, οι πωλήσεις από απόσταση, κλπ. Οι αποφάσεις επί των συλλογικών αγωγών ισχύουν για όλες τις ομοειδείς επιχειρήσεις (πχ τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ) που χρησιμοποιούν ανάλογους όρους και κρίθηκαν παράνομοι και καταχρηστικοί. Συνεπώς είναι υποχρεωμένες όλες οι ως άνω επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές.Τέτοιου είδους αγωγές, εάν έχουν επιτυχή κατάληξη, έχουν ως αποτέλεσμα, την έκδοση δικαστικής απόφασης η οποία παύει ή απαγορεύει οποιασδήποτε παράβαση εκ μέρους της επιχείρησης και διατάσσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να εκλείψουν τα συνεχιζόμενα αποτελέσματα της παράβασης.Δικαίωμα συλλογικής αγωγής/αγωγής παράλειψης εντός της Ελλάδας έχουν επίσης – υπό προϋποθέσεις - και καταναλωτικές οργανώσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση παράβασης των συλλογικών συμφερόντων των αλλοδαπών καταναλωτών, η οποία διαπράχθηκε στην Ελληνική επικράτεια. Αντίστοιχο δικαίωμα υποβολής συλλογικών αγωγών/αγωγών παραλείψεως στα δικαστήρια των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ έχουν – υπό προϋποθέσεις – και οι ελληνικές καταναλωτικές οργανώσεις.
Αρμόδια αρχή για το θέμα των συλλογικών αγωγών είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας - Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς και ειδικότερα η Διεύθυνση Πολίτικης και Ενημέρωσης Καταναλωτή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περισσότερες λεπτομέρειες για συλλογικές αγωγές εναντίον ορισμένων εταιρειών (ασφαλιστικών, κινητής τηλεφωνίας, τραπεζών, και άλλων), για διάφορα θέματα, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της καταναλωτικής οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση

EUROPA - Consumer Affairs - Injunctions

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου